اسطوره آفرینش و جانشینی در اساطیر یونان، تولد زئوس و جنگ جانشینی

پاسخ پرسش های مردمان باستان درباره آفرینش جهان از یکی دو شکل بیشتر نیست. از آن دید و در آن محدوده یا جهان دستکار خدایان و یا زاده آنان است، بدان سان که درودگری ابزاری چوبین را شکل می دهد یا پدری که خالتي فرزندی است. این پاسخ های ابتدائی دارای ساختاری روانی است که …

ادامه مطلب

سه خدای اصلی؛ زئوس فرمانروای مطلق، پوزئیدون خدای دریا و هادس خدای دنیای زیرین

زئوس و برادرانش برای تقسیم دنیا بین خود قرعه کشیدند. دریا به نام پوزئیدون افتاد، دنیای زیرین یا زیرزمین به هادس رسید. زئوس به یک فرمانروای مطلق و کل بدل شد. او سرور آسمانها و ملکوت اعلا بود و خدای باران و آورنده ابرها که بر آذرخش یا صاعقه هراس انگیز نیز فرمان می راند. …

ادامه مطلب

سرگذشت خدایان یونان، پرومته خدای آتش

پرومته؛ یکی از تیتان ها پرومتئوس پس از ساختن قالب مردان از خاك پانوپئوس و بعد از آن که ایشان دم زندگی را از زئوس دریافت کردند، بر آن شد که ایشان را برتر از آن گرداند که صرفا بازیچه های جاندار دست خدایان باشند. بشر در ابتدای آفرینش، فقط اندکی برتر از جانوران دیگر …

ادامه مطلب

معرفی خدایان اساطیری یونان؛ تیتان‌ها و دوازده المپ‌نشین

یونانیها معتقد نبودند که خدایان کائنات را آفریده اند. بلکه برعکس، کائنات، خدایان را آفریده اند. آسمان و زمین پیش از به وجود آمدن خدایان شکل گرفته اند. آنها یعنی آسمان و زمین، پدر و مادر بودند. تیتان ها فرزندان آنها بودند و خدایانی دیگر نوه هایشان. در ادامه مقدمه‌ای کوتاه درباره اساطیر یونان باستان …

ادامه مطلب